Convocatòries

Convocatòria per al desenvolupament de seminaris teoricopràctics en el marc de l'EEES

OBJECTIU
Realitzar seminaris teoricopràctics en el marc d’alguna assignatura corresponent als graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Social, de Treball Social i de Psicologia, convidant a professionals i experts en les matèries dels graus.

SOL·LICITANTS
Poden demanar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

DOCUMENTACIÓ
S'ha de presentar una sol·licitud normalitzada i signada al registre de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. La documentació necessària es troba a la pàgina web de la FEPTS.

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

 • L'avaluació i la selecció de propostes es farà per una comissió adhoc (tres representants de l'equip de deganat i els coordinadors de les titulacions).
 • En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits i la documentació prevista es requerirà a la persona sol·licitant per tal que en un termini de cinc dies esmeni la mancança. Si no ho fa es considerarà que retira la sol·licitud.
 • Es valorarà positivament la participació del professorat responsables dels seminaris teoricopràctics a les reunions de coordinació dels diferents graus i postgraus de la FEPTS.
 • El professorat responsable d’aquells seminaris aprovats en la present convocatòria però no realitzats durant el curs actual serà penalitzat de cara a la convocatòria del curs següent si no es presenta una justificació.

XXI Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada seminari és de 150 euros (participació i despeses de viatges).

 

TERMINIS
Les sol·licitutds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 16 de setembre al 4 d'octubre 2019
Resolució provisional: 11 d'octubre 2019
Resolució i comunicació dels ajuts: 18 d'octubre 2019

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

 

PERÍODE D'EXECUCIÓ
El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2019-20.
La duració d'un seminari teòricopràctic s'estableix entre una i dues hores.
L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dimecres de 13h a 15h.

XX Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada seminari és de 150 euros (participació i despeses de viatges).

 

TERMINIS
Les sol·licitutds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 17 de setembre al 4 d'octubre 2018
Resolució provisional: 15 d'octubre 2018
Resolució i comunicació dels ajuts: 19 d'octubre 2018

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

 

PERÍODE D'EXECUCIÓ
El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2018-19.
La duració d'un seminari teòricopràctic s'estableix entre una i dues hores.
L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dimecres de 13h a 15h.

XIX Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada seminari és de 150 euros (participació i despeses de viatges).

 

TERMINIS
Les sol·licitutds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acors amb l'impreès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 6 d'octubre 2017
Resolució provisional: 16 d'octubre 2017
Resolució i comunicació dels ajuts: 23 d'octubre 2017

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

 

PERÍODE D'EXECUCIÓ
El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2017-18.
La duració d'un seminari teòricopràctic s'estableix entre una i dues hores.
L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dimecres de 13h a 15h.

XVIII Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros i l'ajut màxim per a cada seminari és de 200 euros (dietes i despeses de viatges).

 

TERMINIS
Les sol·licitutds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acors amb l'impreès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 14 d'octubre 2016
Resolució provisional: 25 d'octubre 2016
Resolució i comunicació dels ajuts: 4 de novembre 2016

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

 

PERÍODE D'EXECUCIÓ
El seminari teoricopràctic s'ha de desenvolupar durant el curs 2016-17.
La duració d'un seminari teòricopràctic s'estableix en una hora i mitja.
L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin). L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dijous de 12h a 13:30h.

   Última modificación:

Convocatòria d'ajuts per a accions de millora de la docència i de la recerca

OBJECTIU
Oferir ajuts per promoure i col·laborar en l’organització d'accions de promoció de la recerca i la docència a la Facultatd’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida, especialment aquelles que facilitin la comunicació entre la FEPTS i la societat que l'envolta i que, a l’hora, enriqueixin la vida acadèmica.

 

SOL·LICITANTS
Pot sol·licitar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

 

DOCUMENTACIÓ
S’ha de presentar una sol·licitud normalitzada i signada al registre de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social acompanyada de la documentació que es detalla a continuació:

 • Memòria explicativa de l'activitat, justificant l’interès d’aquesta i els objectius que es pretenen assolir.
 • Pressupost previst, detallant les despeses i els ingressos amb especificació del grau d’autofinançament, si s'escau.
 • Si escau, nom de les entitats, institucions o empreses patrocinadores o col·laboradores, especificant el caràcter o quantia de l'ajut.

Al finalitzar l’acció, es presentarà una memòria que resumeixi el desenvolupament de l’activitat i on s’especifiqui el nivell de compliment del programa presentat.

 

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES
L'avaluació i la selecció de propostes es farà per una comissió adhoc (tres representants de l'equip de deganat i els coordinadors de les titulacions). En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits i la documentació prevista es requerirà a la persona sol·licitant per tal que en un termini de cinc dies esmeni la mancança. Si no ho fa es considerarà que retira la sol·licitud.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en compte:

 • Viabilitat i possibilitat de consolidació futura: fins a 6 punts.
 • Es valorarà que la proposta promocioni la participació d’agents externs a la facultat (estudiantat d’escoles, professionals de sectors vinculats a la facultat, etc.): fins a 6 punt.
 • Impacte a la FEPTS (professorat i estudiantat implicat, durada de l’acció, etc.): fins a 4 punts.
 • Finançament extern: fins a 1 punt.
 • Participació del professorat a seminaris i reunions de coordinació dels diferents graus i postgraus de la FEPTS: fins a 3 punts
 • No es consideraran les propostes que signifiquin duplicitat d'activitats en la FEPTS.
 • Es valorarà especialment el nivell de compliment del programa presentat de cara a la renovació o ampliació d'ajuts concedits en altres convocatòries.

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros per al curs 2019-2020.

 

DESPESES FINANÇABLES
Les despeses fetes amb motiu de les diverses accions que es duguin a terme durant el curs 2019-2020 han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l'esmentat període.
Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s’hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l’organització, difusió i realització dels actes programats.

L’organització de l’acció s’ha de comprometre a incloure el logotip de la FEPTS en tot el material que s’elabori.

Resten explícitament exclosos de la convocatòria:

 • Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de l’organització de l'activitat.
 • Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l'enriquiment de la vida cultural universitària.

 

SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 16 de setembre al 4 d'octubre 2019
Resolució provisional: 11 d'octubre 2019
Resolució i comunicació dels ajuts: 18 d'octubre de 2019

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat.

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros per al curs 2018-2019.

 

DESPESES FINANÇABLES
Les despeses fetes amb motiu de les diverses accions que es duguin a terme durant el curs 2018-2019 han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l'esmentat període.
Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s’hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l’organització, difusió i realització dels actes programats.

L’organització de l’acció s’ha de comprometre a incloure el logotip de la FEPTS en tot el material que s’elabori.

Resten explícitament exclosos de la convocatòria:

 • Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de l’organització de l'activitat.
 • Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l'enriquiment de la vida cultural universitària.

 

SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 17 de setembre al 4 d'octubre 2018
Resolució provisional: 15 d'octubre 2018
Resolució i comunicació dels ajuts: 19 d'octubre de 2018

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat.

II Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros per al curs 2017-2018.

 

DESPESES FINANÇABLES
Les despeses fetes amb motiu de les diverses accions que es duguin a terme durant el curs 2017-2018 han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l'esmentat període.
Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s’hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l’organització, difusió i realització dels actes programats.

L’organització de l’acció s’ha de comprometre a incloure el logotip de la FEPTS en tot el material que s’elabori.

Resten explícitament exclosos de la convocatòria:

 • Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de l’organització de l'activitat.
 • Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l'enriquiment de la vida cultural universitària.

 

SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 6 d'octubre 2017
Resolució provisional: 16 d'octubre 2017
Resolució i comunicació dels ajuts: 23 d'octubre de 2017

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat.

I Convocatòria

IMPORT
La quantitat global d'aquesta convocatòria és de 4000 euros per al curs 2016-2017.

 

DESPESES FINANÇABLES
Les despeses fetes amb motiu de les diverses accions que es duguin a terme durant el curs 2016-2017 han de poder ser acreditades documentalment en el transcurs de l'esmentat període.
Els ajuts a què fa referència aquesta convocatòria s'hauran de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l'organització, difusió i realització dels actes programats.
L'organització de l'acció s'ha de comprometre a incloure el logotip de la FEPTS en tot el material que s'elabori.
Resten explícitament exclosos de la convocatòria:

 • Despeses per a la inversió, reparació o compra de material inventariable, despeses de representació, protocol o viatges de l'organització de l'activitat.
 • Actes de caràcter lúdic o festiu que es considerin sense incidència significativa en l'enriquiment de la vida cultural universitària.

 

SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Deganat de la FEPTS d'acord amb l'imprès normalitzat.

Presentació de la proposta: del 19 de setembre al 14 d'octubre 2016
Resolució provisional: 25 d'octubre 2016
Resolució i comunicació dels ajuts: 4 de novembre de 2016

La resolució provisional i la definitiva es faran públiques en la Intranet de la FEPTS i en el tauler d'anuncis oficials de la Facultat. 

   Última modificación:

Programa de suport al professorat en activitats acadèmiques dirigides per a la millora de la docència

L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix en l'atorgament de beques perquè les persones beneficiàries iniciïn la seva formació en l'àmbit acadèmic i contribueixin al procés de millora de la docència als estudis de grau, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de la Facultat.

   Última modificación: