Quality

 Download Pdf

La Garantia de la Qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats per la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat. És per aquest motiu que la Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

La Universitat de Lleida es dota amb la seva propia Unitat de Qualitat i Planificació Docent, la qual gràcies al suport mutu amb la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, permeten el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, es troba recollit en:

Marc de les titulacions (VSMA) de la FEPTS

 

 

Responsables

David Aguilar Camaño, Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Miquel Ortega, Gestor de la Qualitat i Suport a la Direcció.
Anabel Ramos, Coordinadora de Qualitat.

qualitat.fepts@udl.cat
973 00 34 80

 

   Last modification: