Convocatòries

Seminaris teoricopràctics

Convocatòria per al desenvolupament de seminaris teoricopràctics en el marc de l'EEES - CURS 2022 - 2023

OBJECTIU

Aquest curs 22/23 els seminaris teòric-pràctics s'organitzaran per graus a fi que ajudin a la creació d'un espai de trobada entre els alumnes dels graus i una formació integradora, convidant a professionals i experts en les matèries dels graus. L'activitat es podrà fer en format presencial o virtual, en funció del nombre d'estudiants previstos que participin en l'activitat. En el cas que siguin activitats virtuals caldrà que hi participin un mínim de dos grups classe. L'organització de l seminari, tant sigui presen cial (cerca d'espais) com virtual, va a càrrec del sol·licitant.

Tindrem en compte com a graus de la facultat els següents:

 • Grau Educació Infantil (tarda)
 • Grau Educació Infantil (gestions creatives)
 • Grau Educació Primària (Dual matí)
 • Grau Educació Primària (Dual tarda)
 • Grau Educació Primària (Bilingüe)
 • Doble Grau Educació Infantil-Primària
 • Doble Grau Primària-CAFE
 • Grau Educació Social
 • Grau Treball Social
 • Grau Psicologia

SOL·LICITANTS

Poden demanar l'ajut tot el professorat adscrit a la Facult at d'Educació, Psicologia i Treball Social. Les sol·licituds han d'indicar les assigna tures a les quals va dirigit el seminari, així com el corresponent professor o professora responsable.

És requisit que la col·laboració sigui realitzada per professorat/professionals externs que no imparteixin docència en el Grau en el que s'impartirà el seminari teoricopràctic, que pugui aportar una mirada complementària als continguts i competències de cada grau.

Cada professor/a només pot participar en una sol·licitud.

IMPORT

La dotació econòmica de la convocatòria és de 6.000€. Es donarà un màxim de tres seminaris per grau. Cada un d'aquests ajuts tindrà una adjudicació màxima de 200 euros en concepte de participació (i conceptes de viatge).

PERÍODE D'EXECUCIÓ

Durant el curs 2022-23.

La duració d'un seminari teoricopràctic s'estableix entre una i dues hores. L'horari en que es desenvoluparà el seminari haurà de coincidir amb l'horari d'alguna de les assignatures implicades (en el cas que els alumnes implicats coincideixin) o en horari alternatiu que no interfereixi amb la docència reglada de l'estudiantat (en el cas que els alumnes no coincideixin).

L'horari alternatiu recomanat és la franja horària dels dimecres de 13h a 15h.

CRITERI D'AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

 • Accions que promoguin el treball col·laboratiu entre l'estudiant del mateix grau.
 • Accions transversals i/o interdisciplinars.
 • Accions que aglutinin un mínim de tres. Es valorarà que el nombre d'assignatures sigui superior a tres.

DOCUMENTACIÓ

Les solꞏlicituds  s’han  de presentar  com  a  “Instància  genèrica”  -identificant-vos  com a usuari i contrasenya  UdL-  en  el  Registre  electrònic  de  la  UdL, sens  perjudici de qualsevol altre mitjà dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

 Les solꞏlicituds s'han de presentar d'acord amb l'imprès normalitzat disponible a la pàgina web de la FEPTS.

TERMINIS

Presentació de solꞏlicituds: del 12 de setembre al 25 de setembre 2022

Resolució provisional: 6 d’octubre de 2022

Resolució definitiva i comunicació dels ajuts: 11 d'octubre 2022

Aquesta convocatòria i la seva resolució es farà pública a la pàgina web de la FEPTS.

La comissió d'estudis de grau d’acord amb els criteris de la convocatòria valorarà i resoldrà les solꞏlicituds presentades.