Matèria Transversal

Informació

  • Del TOTAL de crèdits optatius que ha de cursar l'alumne segons el seu pla d'estudis, 6 crèdits es PODEN cursar com a matèria transversal
  • El reconeixement dels cursos s'ha de fer un cop assolits els 6 crèdits de matèria transversal