Estudis de Grau - Informació general

La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social imparteix la docència a més de mil quatre-cents estudiants, que poden cursar graus relacionats amb l’educació i amb les ciències socials. A més, hi ha una oferta diversa de màsters universitaris, tant de propis com de compartits amb altres universitats. Tots els plans d’estudis de graus i màsters tenen en compte la formació pràctica de l’estudiantat a través del Pràcticum, assignatura obligatòria que es fa en centres concertats amb la finalitat d’apropar la realitat professional a l’acadèmica.

 

Grau en Educació Infantil

La titulació del Grau en Educació Infantil habilita per exercir la professió regulada de mestre i permet cobrir la formació bàsica dels infants de zero a sis anys, tant en els centres educatius que depenen de l’Administració pública com en els que depenen de l’àmbit privat, així com desenvolupar activitats en altres contextos d’educació no formal.

El perfil professional del mestre o la mestra d’Educació Infantil és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones.

Més info a: http://www.educacioninfantil.udl.cat/

Gestions Creatives

La realitat educativa està en procés de redefinició de les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les diferents àrees conceptuals han comportat que cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. El Grau d’Educació Infantil en Gestions Creatives pretén oferir una formació que doni resposta a aquest nou escenari en constant evolució.

   Darrera modificació:

Grau en Educació Primària

El perfil professional del mestre o la mestra d’Educació Primària és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament primari, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones. L’exercici professional es desenvolupa preferentment als centres educatius que depenen de l’Administració pública o de l’àmbit privat, però també pot vincular-se a molts altres contextos d’educació no formal.

Amb la transformació en el temps de la professió de mestre, avui ja no s’ha de pensar en persones merament transmissores de coneixements a uns infants, sinó en professionals amb iniciativa i predisposició per participar en processos de treball grupals, capaços de reflexionar sobre la seva pràctica i compromesos amb la seva professió; capaços d’orientar l’alumnat en la gestió del coneixement i en l’adaptació als canvis d’una societat cada cop més complexa i en ràpida evolució; capaços d’incentivar en el seu alumnat el sentit crític i el neguit per aprendre al llarg dels anys d’escolaritat i durant tota la vida i, alhora, d’ubicar-lo en els compromisos i valors d’una societat justa i plural.

Més info a: http://www.educacionprimaria.udl.cat/

Modalitat Dual

La Modalitat Dual és d’aprenentatge i combina, des de l’inici, dos escenaris formatius: una Escola d’Educació Primària i la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. L’estudiant és un aprenent en l’entorn professional en què s’exerceix la professió per a la qual es forma i prepara amb contacte directe amb l’alumnat i les/els docents del centre educatiu.

Pla Bilingüe

El Pla Bilingüe s’articula al voltant de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, per tal de desenvolupar les competències docents generals vinculades a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària.

La seva especificitat es basa en l’ensenyament progressiu i intensificat de la llengua anglesa i la seva didàctica. Així doncs, el Pla Bilingüe del Grau d’Educació Primària permet que els alumnes d’Educació Primària que ho desitgin, d’una banda, puguin aprofundir en l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua anglesa i, de l’altra, preparar-se per impartir qualsevol àrea del currículum en anglès en el seu futur com a mestres, tal com requereixen molts centres d’Educació Primària en l’actualitat.

Mencions

A 4t curs del Grau en Educació Primària es pot escollir especialitzar-se en una de les següents mencions:

  • Anglès
  • Educació física
  • Educació musical
  • Necessitats educatives especials i educació en la diversitat
   Darrera modificació:

Grau en Educació Social

L’educador/a social pot treballar com a professional en diferents àmbits de l’acció socioeducativa, que es poden organitzar atenent a diferents paràmetres. Si ho fem des de les institucions/organismes que integren la seva figura en els equips multiprofessionals, podem diferenciar quatre àmbits:

  • Els serveis socials (serveis socials d’atenció primària; infància, adolescència i família en risc social; adopcions i acolliments familiars, persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències, salut mental, violència de gènere...).
  • Justícia: mesures en medi obert, centres de justícia juvenil, serveis oberts penitenciaris, centres penitenciaris, etc.
  • L’animació sociocultural i l’educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, ludoteques, entitats d’esplai, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
  • L’educació permanent (programes de transició a la vida activa, centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’orientació, d’acollida i formació de persones immigrades, etc.).

Més info a: http://www.educacionsocial.udl.cat/

Simultaneïtat d'estudis

La “simultaneïtat d’estudis entre el Grau en Educació Social i el Grau en Treball Social” és una proposta de la FEPTS dissenyada per poder fer compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un itinerari formatiu particular que consisteix a cursar la totalitat de matèries del Grau en Educació Social i una selecció de matèries clau del Grau en Treball Social. L’estudiant que decideix seguir aquest itinerari pot obtenir el Grau en Treball Social cursant 114 ECTS d’aquest grau convalidant un total de 126 ECTS.

Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions: el Grau en Educació Social i el Grau en Treball Social.

   Darrera modificació:

Grau en Psicologia

El títol de grau en Psicologia vol formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. I tot això en tres àmbits: l’educatiu, el social i el clínic. I properament aquest exercici estarà regulat per llei per permetre l’exercici professional adequat.

Més info a: http://www.psicologia.udl.cat/

   Darrera modificació:

Grau en Treball Social

Aquesta disciplina té com a objecte la intervenció i l’avaluació social davant de les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió, mitjançant la utilització de teories sobre el comportament humà i els sistemes socials i aplicant la metodologia específica en la qual s’integra el treball social en cada cas, grup i comunitat.

El treball social intervé en els punts en els quals les persones interaccionen amb el seu entorn.

Els principis dels drets humans i la justícia són fonamentals per al treball social, així com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Més info a: http://www.trabajosocial.udl.cat/

Simultaneïtat d'estudis

La “simultaneïtat d’estudis entre el Grau en Treball Social i el Grau en Educació Social” és una proposta de la FEPTS dissenyada per tal de poder fer compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un itinerari formatiu particular que consisteix a cursar la totalitat de matèries del Grau en Treball Social i una selecció de matèries clau del Grau en Educació Social. L’estudiant que decideix seguir aquest itinerari pot obtenir el Grau en Educació Social cursant 108 ECTS d’aquest grau convalidant un total de 132 ECTS.

Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions: el Grau en Treball Social i el Grau en Educació Social.

   Darrera modificació:

Doble grau Ed. Infantil - Ed. Primària

Amb l’objectiu de potenciar les sortides professionals de l’alumnat interessat en els estudis de l’àmbit del magisteri, la Facultat de Ciències de l’Educació (FCE) ha dissenyat un doble itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària (DIGEIEP) que permet obtenir ambdues titulacions, Grau en Educació Infantil + Grau en Educació Primària, en el termini de cinc anys i cursant un total de 352 crèdits.

El Doble Itinerari de Grau en Educació Infantil i Primària (DIGEIEP) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació infantil i per a l’educació primària.

Més info a: http://www.doblegrauinfantiliprimaria.udl.cat/

Doble grau Ed. Primària - CAFE

La doble titulació Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que imparteix la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida.

Aquest doble itinerari està dissenyat de manera que fa compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació Primària i del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport durant 5 anys i amb una càrrega lectiva de 366 crèdits.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació Primària i el títol de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Més info a: http://www.doblegrauprimariacienciesesport.udl.cat/

   Darrera modificació:

Matèria transversal

Matèria transversal